komory chłodnicze

Pomieszczenia czyste

Projektujemy i wykonujemy pomieszczenia o podwyższonym standardzie higienicznym.

lady chłodnicze

Budowa komór chłodniczych

Wykonujemy komory chłodnicze w najwyższym standardzie.

klimatyzacja

Producent drzwi chłodniczych i mroźniczych

Produkcja drzwi na wymiar z pełną obróbką blacharską.

instalacje chłodnicze

Montaż instalacji chłodniczych

Świadczymy usługi w zakresie chłodnictwa stacjonarnego.

chłodnictwo

Klimatyzacja pomieszczeń

Montujemy i serwisujemy szeroką gamę klimatyzatorów.

drzwi chłodnicze

Klimatyzacja samochodowa

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji samochodowej.

chłodnictwo transportowe

Chłodnictwo transportowe

Posiadamy wysokiej jakości sprzęt do diagnozowania układów chłodniczych. SERWIS 24h/7

drzwi chłodnicze bielsko

Komponenty chłodnicze

Dysponujemy częściami zamiennymi do: sprężarek, agregatów i innych urządzeń.

klimatyzacja bielsko

Wyposażenie sklepów

Kom­plek­so­wo wy­po­sa­żamy obiek­ty han­dlo­we w no­wo­cze­sne, ener­go­osz­częd­ne i funk­cjo­nal­ne me­ble chłod­ni­cze.

fermod

Płyty warstwowe

Zajmujemy się sprzedażą i montażem płyt warstwowych.

komory chłodnicze

Serwis

Wykonujemy usługi serwisowe klimatyzacji i urządzeń chłodniczych.

O nas

 

Działamy od 1990 roku w sektorze chłodnictwa profesjonalnego odpowiadając na dy­na­micz­ny roz­wój han­dlu i usług w bran­ży spo­­żyw­czej i ga­stro­no­micznej, który gwa­ł­tow­nie zwiększył za­po­trze­bo­wa­nie ryn­ku na spe­cja­­li­stycz­ny sprzęt do prze­cho­wy­wa­nia aso­r­ty­men­tu kon­sump­cyj­ne­go.

Za­ło­ży­cie­lem i wła­ści­cie­lem fir­my jest An­drzej Nycz.

 

Od 28 lat tworzymy dobry K limat.
Jesteśmy L iderem na rynku chłodnictwa.
Dbamy o  I nnowacyjność projektów.
Wdrażamy nowoczesną  M  yśl technologiczną.
Cechuje Nas perfekcyjna O rganizacja pracy.
Zapewniamy kompleksową R ealizację projektów.
Dysponujemy S pecjalistycznym sprzętem.

 

Jednym słowem KLIMORS!

Do­­świa­d­cze­­nie zdo­­by­­te w ró­ż­ne­­go ro­­dza­­ju re­­a­li­­za­­cjach kra­­jo­­wych i za­­gra­­ni­cz­nych, pro­­fe­­sjo­­na­l­na ka­­dra pra­­co­w­ni­­ków, wdra­­ża­­nie no­­wych te­ch­no­­lo­­gii, no­­wo­­cze­­sna or­ga­­ni­­za­­cja pra­­cy, fa­­cho­­we do­­ra­dz­two są gwa­­ra­n­tem za­­do­­wo­­le­­nia do­­ty­ch­cza­­so­­wych i no­­wych klie­n­tów.

Wy­­cho­­dząc na­­prze­­ciw ocze­­ki­­wa­­niom ry­n­ku ofe­­ru­­je­­my do­­bór urzą­­dzeń, przy­­go­­to­­wa­­nie pro­­je­k­tów in­­sta­­la­­cji chło­d­ni­­czych oraz wspa­r­cie i do­­ra­dz­two w za­­kre­­sie re­­a­li­­za­­cji in­­we­­sty­­cji chło­d­ni­­czych.

 

JESTEŚMY CZŁONKIEM

KRAJOWEGO FORUM CHŁODNICTWA

NALEŻYMY DO PROGRAMU

RZETELNA FIRMA 

 

Kli­mors jest fir­mą z 28–let­nim do­świad­cze­niem w bran­ży chłod­ni­czej.

Ofe­rta dla klien­tów obejmuje produkcję drzwi chłodniczych i mroźniczych, kom­plek­so­we wy­po­sa­że­nie obiek­tów han­dlo­wych, wykonywanie i serwis instalacji chłodniczych, klimatyzacji stacjonarnej i samochodowej. Kompletujemy sys­te­my chłod­ni­cze wraz ze ste­ro­wa­niem oraz pro­jek­tem in­sta­la­cji.

Nasza hurtownia prowadzi sprzedaż komponentów chłodniczych.

klimatyzacja
instalacje chłodnicze

Technologia

Od 1990 roku świa­d­czy­­my usłu­­gi w se­k­to­­rze chło­d­ni­c­twa i kli­­ma­­ty­­za­­cji, nie­­u­sta­n­nie roz­­wi­­ja­­jąc wie­­dzę te­ch­no­­lo­­gi­cz­ną i umie­­ję­t­no­­­ści na­­szej wy­­spe­­cja­­li­­zo­­wa­­nej ka­­dry.

chłodnictwo

Globalnie

Re­ali­zu­je­my sze­reg in­we­sty­cji za­gra­nicz­nych, w ta­kich kra­jach jak: Fra­n­cja, Nie­m­cy, Sło­­wa­­cja, Cze­­chy, Ukra­­i­na, Hi­sz­pa­­nia, An­glia.

drzwi chłodnicze

Know-how

Wie­­my jak pro­­je­k­to­­wać prze­­strzeń, któ­­ra wy­­ma­­ga spe­­cy­­fi­cz­nych wa­­ru­n­ków te­r­mi­cz­nych (chło­d­nie, mro­ź­nie) oraz hi­gie­nicz­nych (po­miesz­cze­nia czy­ste). Do­ra­dza­my w do­bo­rze od­po­­wie­d­nich urzą­­dze­­ń. Mo­n­tu­je­my i se­r­wi­­su­je­my kli­­ma­­ty­­za­­cje sta­­cjo­­na­r­ne i trans­­po­r­to­­we.

chłodnictwo transportowe

Oszczędność

Dzię­­ki opty­­ma­­li­­za­­cji pra­­cy i zdo­­by­­te­­mu przez po­­nad 25 lat do­­świa­d­cze­­niu je­­ste­­śmy fi­r­mą, któ­ra po­­tra­­fi mi­­ni­­ma­­li­­zo­­wać ko­sz­ty in­­sta­­la­­cji bez utra­ty ja­ko­ści świad­czo­nych usług.

drzwi chłodnicze bielsko

Jakość

Ka­­dra in­­ży­­nie­­ró­­w i do­­świa­d­czo­­nych pra­­co­w­ni­­kó­­w KLIMORS świa­d­czy usłu­­gi zgo­d­nie z naj­wy­ż­szy­­mi sta­n­da­r­da­­mi eu­­ro­­pe­j­ski­­mi i świa­­to­­wy­­mi, gwa­ran­tu­jąc naj­wyż­szą ja­kość w re­ali­za­cji wy­ma­ga­ją­cych pro­jek­tów.

klimatyzacja bielsko

Projektowanie stron www Bielsko Pozycjonowanie Bielsko