komory chłodnicze

Pomieszczenia czyste

Projektujemy i wykonujemy pomieszczenia o podwyższonym standardzie higienicznym.

lady chłodnicze

Budowa komór chłodniczych

Wykonujemy komory chłodnicze w najwyższym standardzie.

klimatyzacja

Producent drzwi chłodniczych i mroźniczych

Produkcja drzwi na wymiar z pełną obróbką blacharską.

instalacje chłodnicze

Montaż instalacji chłodniczych

Świadczymy usługi w zakresie chłodnictwa stacjonarnego.

chłodnictwo

Klimatyzacja pomieszczeń

Montujemy i serwisujemy szeroką gamę klimatyzatorów.

drzwi chłodnicze

Klimatyzacja samochodowa

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji samochodowej.

chłodnictwo transportowe

Chłodnictwo transportowe

Posiadamy wysokiej jakości sprzęt do diagnozowania układów chłodniczych. SERWIS 24h/7

drzwi chłodnicze bielsko

Komponenty chłodnicze

Dysponujemy częściami zamiennymi do: sprężarek, agregatów i innych urządzeń.

klimatyzacja bielsko

Wyposażenie sklepów

Kom­plek­so­wo wy­po­sa­żamy obiek­ty han­dlo­we w no­wo­cze­sne, ener­go­osz­częd­ne i funk­cjo­nal­ne me­ble chłod­ni­cze.

fermod

Płyty warstwowe

Zajmujemy się sprzedażą i montażem płyt warstwowych.

komory chłodnicze

Serwis

Wykonujemy usługi serwisowe klimatyzacji i urządzeń chłodniczych.

Chłodnictwo transportowe - Lumikko

 

Lumikko Oy jest firmą prosperującą w branży chłodniczej od ponad 30 lat. Podczas tego okresu LUMIKKO stawał się dobrze znanym znakiem towarowym. Już ponad 8000 tysięcy produktów LUMIKKO znalazło zbyt zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Produkty firmy LUMIKKO stanowią około 60% rynku fińskiego.

 

Typ: 15d Plus

 

 

   

 

Silnik Diesl'a:
Moc:
14 kW/3600 obr/min, SAE-J1349I
Obroty: 2200 obr/min
Zasilanie: ze zbiornika paliwa samochodu lub dodatkowego

Chłodzenie:
Freon:
R404a
Wydajność przy 0°C: 4,4 kW
Wydajność przy -20°C: 2,3 kW

 

Typ: 22

 

 

 

Chłodzenie:
Freon:
R404a
Wydajność przy 0°C: 2,3 kW na powierzchni 13 m3
Wydajność przy -20°C: 2,3 kW na powierzchni 13 m3

 

Typ: 300D

 

 

 

Silnik Diesl'a:
Moc:
25 kW/3000 obr/min, ISO 3046-I
Obroty: 2500 obr/min

Chłodzenie:
Freon:
R404a
Wydajność przy 0°C: 13,4 kW
Wydajność przy -20°C: 7,1 kW

 

Typ: 45D

 

 

 

Silnik elektryczny: silnik trójfazowy
Moc: 4 kW, 400 V

Silnik Diesl'a: 3 cylindrowy
Moc: 14 kW/3600 obr/min, SAE-J1349I
Zasilanie: ze zbiornika paliwa samochodu lub dodatkowego

Chłodzenie:
Freon:
R404a
Wydajność przy 0°C: 5,75 kW
Wydajność przy -20°C: 3,94 kW

 

Typ: 400GS

 

 

 

Silnik elektryczny: 400V
Moc: 17 kW

Silnik Diesl'a: 2,2 L/ 4 cylindrowy
Moc: 17 kW
Zasilanie: ze zbiornika dodatkowego

Chłodzenie:
Freon:
R404a
Wydajność przy 0°C: 13,8 kW
Wydajność przy -20°C: 8,57 kW

 

Typ: 80D

 

 

 

 

Silnik elektryczny: 400V
Moc: 9,2 kW

Silnik Diesl'a: 3 cylindrowy Kubota
Moc: 18,7kW przy 3000 obr/min
Zasilanie: ze zbiornika paliwa samochodu lub dodatkowego

Chłodzenie:
Freon:
R404a
Wydajność przy 0°C: 9,5 kW
Wydajność przy -20°C: 6,2 kW 

 

Kli­mors jest fir­mą z do­świad­cze­niem i referencjami w bran­ży chłod­ni­czej,
która działa na polskim i zagranicznym rynku od 1990.

Ofe­rta dla klien­tów obejmuje produkcję drzwi chłodniczych i mroźniczych, kom­plek­so­we wy­po­sa­że­nie obiek­tów han­dlo­wych, wykonywanie i serwis instalacji chłodniczych, klimatyzacji stacjonarnej i samochodowej. Kompletujemy sys­te­my chłod­ni­cze wraz ze ste­ro­wa­niem oraz pro­jek­tem in­sta­la­cji.

Nasza hurtownia prowadzi sprzedaż komponentów chłodniczych.

klimatyzacja
instalacje chłodnicze

Technologia

Od 1990 roku świa­d­czy­­my usłu­­gi w se­k­to­­rze chło­d­ni­c­twa i kli­­ma­­ty­­za­­cji, nie­­u­sta­n­nie roz­­wi­­ja­­jąc wie­­dzę te­ch­no­­lo­­gi­cz­ną i umie­­ję­t­no­­­ści na­­szej wy­­spe­­cja­­li­­zo­­wa­­nej ka­­dry.

chłodnictwo

Globalnie

Re­ali­zu­je­my sze­reg in­we­sty­cji za­gra­nicz­nych, w ta­kich kra­jach jak: Fra­n­cja, Nie­m­cy, Sło­­wa­­cja, Cze­­chy, Ukra­­i­na, Hi­sz­pa­­nia, An­glia.

drzwi chłodnicze

Know-how

Wie­­my jak pro­­je­k­to­­wać prze­­strzeń, któ­­ra wy­­ma­­ga spe­­cy­­fi­cz­nych wa­­ru­n­ków te­r­mi­cz­nych (chło­d­nie, mro­ź­nie) oraz hi­gie­nicz­nych (po­miesz­cze­nia czy­ste). Do­ra­dza­my w do­bo­rze od­po­­wie­d­nich urzą­­dze­­ń. Mo­n­tu­je­my i se­r­wi­­su­je­my kli­­ma­­ty­­za­­cje sta­­cjo­­na­r­ne i trans­­po­r­to­­we.

chłodnictwo transportowe

Oszczędność

Dzię­­ki opty­­ma­­li­­za­­cji pra­­cy i zdo­­by­­te­­mu przez ostatnie dekady do­­świa­d­cze­­niu je­­ste­­śmy fi­r­mą, któ­ra po­­tra­­fi mi­­ni­­ma­­li­­zo­­wać ko­sz­ty in­­sta­­la­­cji bez utra­ty ja­ko­ści świad­czo­nych usług.

drzwi chłodnicze bielsko

Jakość

Ka­­dra in­­ży­­nie­­ró­­w i do­­świa­d­czo­­nych pra­­co­w­ni­­kó­­w KLIMORS świa­d­czy usłu­­gi zgo­d­nie z naj­wy­ż­szy­­mi sta­n­da­r­da­­mi eu­­ro­­pe­j­ski­­mi i świa­­to­­wy­­mi, gwa­ran­tu­jąc naj­wyż­szą ja­kość w re­ali­za­cji wy­ma­ga­ją­cych pro­jek­tów.

klimatyzacja bielsko

Projektowanie stron www Bielsko Pozycjonowanie Bielsko