O NAS
 

 

KLIMORS Sp. z o.o. Sp. k.

 

fir­ma, któ­ra po­wsta­ła w 1990 roku w od­po­wie­dzi na dy­na­micz­ny roz­wój han­dlu i usług przede wszyst­kim w bran­ży spo­­żyw­czej i ga­stro­no­mii, a tak­że na gwa­ł­tow­ne za­po­trze­bo­wa­nie ryn­ku na spe­cja­­li­stycz­ny sprzęt do prze­cho­wy­wa­nia aso­r­ty­men­tu kon­sump­cyj­ne­go.

 

Za­ło­ży­cie­lem i wła­ści­cie­lem fir­my jest An­drzej Nycz.

 

Je­ste­śmy pręż­nie roz­wi­ja­ją­cą się fir­mą dzia­­ła­ją­cą na ryn­ku chłod­nic­twa pro­fe­sjo­­nal­ne­go.

 

 

Do­­świa­d­cze­­nie zdo­­by­­te w ró­ż­ne­­go ro­­dza­­ju re­­a­li­­za­­cjach kra­­jo­­wych i za­­gra­­ni­cz­nych, pro­­fe­­sjo­­na­l­na ka­­dra pra­­co­w­ni­­ków, wdra­­ża­­nie no­­wych te­ch­no­­lo­­gii, no­­wo­­cze­­sna or­ga­­ni­­za­­cja pra­­cy, fa­­cho­­we do­­ra­dz­two są gwa­­ra­n­tem za­­do­­wo­­le­­nia do­­ty­ch­cza­­so­­wych i no­­wych klie­n­tów.

 

Wy­­cho­­dząc na­­prze­­ciw ocze­­ki­­wa­­niom ry­n­ku ofe­­ru­­je­­my do­­bór urzą­­dzeń, przy­­go­­to­­wa­­nie pro­­je­k­tów in­­sta­­la­­cji chło­d­ni­­czych oraz wspa­r­cie i do­­ra­dz­two w za­­kre­­sie re­­a­li­­za­­cji in­­we­­sty­­cji chło­d­ni­­czych.

 

 

KlimatyzacjaChłodnictwo
JESTEŚMY CZŁONKIEM
KRAJOWEGO FORUM CHŁODNICTWA
 
 
PROMOCJE
2013-07-25
2013-07-25
 
o nas   oferta   sklep   serwis   promocje   kontakt