komory chłodnicze

Pomieszczenia czyste

Projektujemy i wykonujemy pomieszczenia o podwyższonym standardzie higienicznym.

lady chłodnicze

Budowa komór chłodniczych

Wykonujemy komory chłodnicze w najwyższym standardzie.

klimatyzacja

Producent drzwi chłodniczych i mroźniczych

Produkcja drzwi na wymiar z pełną obróbką blacharską.

instalacje chłodnicze

Montaż instalacji chłodniczych

Świadczymy usługi w zakresie chłodnictwa stacjonarnego.

chłodnictwo

Klimatyzacja pomieszczeń

Montujemy i serwisujemy szeroką gamę klimatyzatorów.

drzwi chłodnicze

Klimatyzacja samochodowa

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji samochodowej.

chłodnictwo transportowe

Chłodnictwo transportowe

Posiadamy wysokiej jakości sprzęt do diagnozowania układów chłodniczych. SERWIS 24h/7

drzwi chłodnicze bielsko

Komponenty chłodnicze

Dysponujemy częściami zamiennymi do: sprężarek, agregatów i innych urządzeń.

klimatyzacja bielsko

Wyposażenie sklepów

Kom­plek­so­wo wy­po­sa­żamy obiek­ty han­dlo­we w no­wo­cze­sne, ener­go­osz­częd­ne i funk­cjo­nal­ne me­ble chłod­ni­cze.

fermod

Płyty warstwowe

Zajmujemy się sprzedażą i montażem płyt warstwowych.

komory chłodnicze

Serwis

Wykonujemy usługi serwisowe klimatyzacji i urządzeń chłodniczych.

KIDE

 

MONOBLOKI KIDE

KLIMORS jest autoryzowanym przedstawicielem firmy KIDE w Polsce. Działając od ponad dwóch dekad w zakresie chłodnictwa profesjonalnego, KLIMORS stał się rozpoznawalną marką nie tylko w Polsce, ale i w Europie świadcząc usługi na najwyższym poziomie. Dzięki nawiązanej współpracy z KIDE oferta KLIMORS została znacznie rozszerzona, zarówno w zakresie oferowanego nowoczesnego sprzętu chłodniczego oraz usług chłodniczych.

 

Prezentacja urządzeń KIDE - kliknij TUTAJ!

Katalog KIDE 2015 do pobrania TUTAJ!

Katalog KIDE 2016 do pobrania TUTAJ!

KIDE dostarcza najbardziej zaawansowane rozwiązania dla chłodnictwa przemysłowego na świecie. Produkty KIDE są w pełnie kompatybilne ze wszytkimi rodzajami pomieszczeń, w któych duże znaczenie ma utrzymanie stałej i niskiej temepratury. O ogormnym doświadczeniu firmy świadczy ponad trzydziestoletnie funkcjonowanie w wymagającej branży jaką jest chłodnictwo profesjonalne. Wszystkie serie urządzeń KIDE jak: Kidepack, Compact, czy Split, zapewniają najwyższe standardy wydajności i efektywności, a przy tym spełniają rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa dotyczące chłodni i mroźni.

 

KIDE od lat kieruje się sześcioma, podstawowymi zasadami:

 

  1. NIEZAWODNOŚĆ - produkty KIDE są tworzone z najwyższej klasy komponentów z wykorzystaniem najnowszych technologii produkcji. Sprzęt testowany jest w warunkach naturalnych, czyli tam gdzie jest stosowany (chłodnie, mroźnie).
  2. BEZPIECZEŃSTWO - Kidepack spełnia wszystkie wymogi dotyczące stanadardów związanych z pracą pod napięciem oraz wysokim ciśnieniem (European certification PED 97/23/CE).
  3. WYTRZYMAŁOŚĆ - Kidepack zwiększa żywotność urządzeń w obiegu chłodniczym. Solidne obudowy chronią wyposażenie urządzeń przed najtrudniejszymi warunkami środowiskowymi.
  4. OSZCZĘDNOŚĆ - wysokie COP (wskaźnik efektywności energetycznej na grzaniu) i duża powierzchnia parowania mają pozytywny wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji w czasie chłodzenia lub mrożenia produktów.
  5. ZAKRES PRACY URZĄDZEŃ - szeroki wybór urządzeń chłodniczych i mroźniczych sprosta nawet najbardziej wymagającym projektom, w których można stoswać temperatury w zakresie od -40°C do +15°C.
  6. KONTROLA - specjalnie zaprojektowane jednostki kontrolne mogą komunikować się z jednym lub kilkoma urządzeniami Kidepack, zapewniając pełną kotrolę nad pracą urządzenia.

KIDE w praktyce!

Hale przetwórstwa mięsnego.

Pomieszczenia wymagające stałej temeperatury.

Przechowalnie dla warzyw i owoców.

Mroźnie wielkopowierzchniowe.

  

 

Kli­mors jest fir­mą z 28–let­nim do­świad­cze­niem w bran­ży chłod­ni­czej.

Ofe­rta dla klien­tów obejmuje produkcję drzwi chłodniczych i mroźniczych, kom­plek­so­we wy­po­sa­że­nie obiek­tów han­dlo­wych, wykonywanie i serwis instalacji chłodniczych, klimatyzacji stacjonarnej i samochodowej. Kompletujemy sys­te­my chłod­ni­cze wraz ze ste­ro­wa­niem oraz pro­jek­tem in­sta­la­cji.

Nasza hurtownia prowadzi sprzedaż komponentów chłodniczych.

klimatyzacja
instalacje chłodnicze

Technologia

Od 1990 roku świa­d­czy­­my usłu­­gi w se­k­to­­rze chło­d­ni­c­twa i kli­­ma­­ty­­za­­cji, nie­­u­sta­n­nie roz­­wi­­ja­­jąc wie­­dzę te­ch­no­­lo­­gi­cz­ną i umie­­ję­t­no­­­ści na­­szej wy­­spe­­cja­­li­­zo­­wa­­nej ka­­dry.

chłodnictwo

Globalnie

Re­ali­zu­je­my sze­reg in­we­sty­cji za­gra­nicz­nych, w ta­kich kra­jach jak: Fra­n­cja, Nie­m­cy, Sło­­wa­­cja, Cze­­chy, Ukra­­i­na, Hi­sz­pa­­nia, An­glia.

drzwi chłodnicze

Know-how

Wie­­my jak pro­­je­k­to­­wać prze­­strzeń, któ­­ra wy­­ma­­ga spe­­cy­­fi­cz­nych wa­­ru­n­ków te­r­mi­cz­nych (chło­d­nie, mro­ź­nie) oraz hi­gie­nicz­nych (po­miesz­cze­nia czy­ste). Do­ra­dza­my w do­bo­rze od­po­­wie­d­nich urzą­­dze­­ń. Mo­n­tu­je­my i se­r­wi­­su­je­my kli­­ma­­ty­­za­­cje sta­­cjo­­na­r­ne i trans­­po­r­to­­we.

chłodnictwo transportowe

Oszczędność

Dzię­­ki opty­­ma­­li­­za­­cji pra­­cy i zdo­­by­­te­­mu przez po­­nad 25 lat do­­świa­d­cze­­niu je­­ste­­śmy fi­r­mą, któ­ra po­­tra­­fi mi­­ni­­ma­­li­­zo­­wać ko­sz­ty in­­sta­­la­­cji bez utra­ty ja­ko­ści świad­czo­nych usług.

drzwi chłodnicze bielsko

Jakość

Ka­­dra in­­ży­­nie­­ró­­w i do­­świa­d­czo­­nych pra­­co­w­ni­­kó­­w KLIMORS świa­d­czy usłu­­gi zgo­d­nie z naj­wy­ż­szy­­mi sta­n­da­r­da­­mi eu­­ro­­pe­j­ski­­mi i świa­­to­­wy­­mi, gwa­ran­tu­jąc naj­wyż­szą ja­kość w re­ali­za­cji wy­ma­ga­ją­cych pro­jek­tów.

klimatyzacja bielsko

Projektowanie stron www Bielsko Pozycjonowanie Bielsko