komory chłodnicze

Pomieszczenia czyste

Projektujemy i wykonujemy pomieszczenia o podwyższonym standardzie higienicznym.

lady chłodnicze

Budowa komór chłodniczych

Wykonujemy komory chłodnicze w najwyższym standardzie.

klimatyzacja

Producent drzwi chłodniczych i mroźniczych

Produkcja drzwi na wymiar z pełną obróbką blacharską.

instalacje chłodnicze

Montaż instalacji chłodniczych

Świadczymy usługi w zakresie chłodnictwa stacjonarnego.

chłodnictwo

Klimatyzacja pomieszczeń

Montujemy i serwisujemy szeroką gamę klimatyzatorów.

drzwi chłodnicze

Klimatyzacja samochodowa

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji samochodowej.

chłodnictwo transportowe

Chłodnictwo transportowe

Posiadamy wysokiej jakości sprzęt do diagnozowania układów chłodniczych. SERWIS 24h/7

drzwi chłodnicze bielsko

Komponenty chłodnicze

Dysponujemy częściami zamiennymi do: sprężarek, agregatów i innych urządzeń.

klimatyzacja bielsko

Wyposażenie sklepów

Kom­plek­so­wo wy­po­sa­żamy obiek­ty han­dlo­we w no­wo­cze­sne, ener­go­osz­częd­ne i funk­cjo­nal­ne me­ble chłod­ni­cze.

fermod

Płyty warstwowe

Zajmujemy się sprzedażą i montażem płyt warstwowych.

komory chłodnicze

Serwis

Wykonujemy usługi serwisowe klimatyzacji i urządzeń chłodniczych.

KIDE

 

MONOBLOKI KIDE

KLIMORS jest autoryzowanym przedstawicielem firmy KIDE w Polsce. Działając od ponad dwóch dekad w zakresie chłodnictwa profesjonalnego, KLIMORS stał się rozpoznawalną marką nie tylko w Polsce, ale i w Europie świadcząc usługi na najwyższym poziomie. Dzięki nawiązanej współpracy z KIDE oferta KLIMORS została znacznie rozszerzona, zarówno w zakresie oferowanego nowoczesnego sprzętu chłodniczego oraz usług chłodniczych.

 

Katalog KIDE 2015 do pobrania TUTAJ!

Katalog KIDE 2016 do pobrania TUTAJ!

KIDE dostarcza najbardziej zaawansowane rozwiązania dla chłodnictwa przemysłowego na świecie. Produkty KIDE są w pełnie kompatybilne ze wszytkimi rodzajami pomieszczeń, w któych duże znaczenie ma utrzymanie stałej i niskiej temepratury. O ogormnym doświadczeniu firmy świadczy ponad trzydziestoletnie funkcjonowanie w wymagającej branży jaką jest chłodnictwo profesjonalne. Wszystkie serie urządzeń KIDE jak: Kidepack, Compact, czy Split, zapewniają najwyższe standardy wydajności i efektywności, a przy tym spełniają rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa dotyczące chłodni i mroźni.

 

KIDE od lat kieruje się sześcioma, podstawowymi zasadami:

 

  1. NIEZAWODNOŚĆ - produkty KIDE są tworzone z najwyższej klasy komponentów z wykorzystaniem najnowszych technologii produkcji. Sprzęt testowany jest w warunkach naturalnych, czyli tam gdzie jest stosowany (chłodnie, mroźnie).
  2. BEZPIECZEŃSTWO - Kidepack spełnia wszystkie wymogi dotyczące stanadardów związanych z pracą pod napięciem oraz wysokim ciśnieniem (European certification PED 97/23/CE).
  3. WYTRZYMAŁOŚĆ - Kidepack zwiększa żywotność urządzeń w obiegu chłodniczym. Solidne obudowy chronią wyposażenie urządzeń przed najtrudniejszymi warunkami środowiskowymi.
  4. OSZCZĘDNOŚĆ - wysokie COP (wskaźnik efektywności energetycznej na grzaniu) i duża powierzchnia parowania mają pozytywny wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji w czasie chłodzenia lub mrożenia produktów.
  5. ZAKRES PRACY URZĄDZEŃ - szeroki wybór urządzeń chłodniczych i mroźniczych sprosta nawet najbardziej wymagającym projektom, w których można stoswać temperatury w zakresie od -40°C do +15°C.
  6. KONTROLA - specjalnie zaprojektowane jednostki kontrolne mogą komunikować się z jednym lub kilkoma urządzeniami Kidepack, zapewniając pełną kotrolę nad pracą urządzenia.

KIDE w praktyce!

Hale przetwórstwa mięsnego.

Pomieszczenia wymagające stałej temeperatury.

Przechowalnie dla warzyw i owoców.

Mroźnie wielkopowierzchniowe.

  

 

Kli­mors jest fir­mą z do­świad­cze­niem i referencjami w bran­ży chłod­ni­czej,
która działa na polskim i zagranicznym rynku od 1990.

Ofe­rta dla klien­tów obejmuje produkcję drzwi chłodniczych i mroźniczych, kom­plek­so­we wy­po­sa­że­nie obiek­tów han­dlo­wych, wykonywanie i serwis instalacji chłodniczych, klimatyzacji stacjonarnej i samochodowej. Kompletujemy sys­te­my chłod­ni­cze wraz ze ste­ro­wa­niem oraz pro­jek­tem in­sta­la­cji.

Nasza hurtownia prowadzi sprzedaż komponentów chłodniczych.

klimatyzacja
instalacje chłodnicze

Technologia

Od 1990 roku świa­d­czy­­my usłu­­gi w se­k­to­­rze chło­d­ni­c­twa i kli­­ma­­ty­­za­­cji, nie­­u­sta­n­nie roz­­wi­­ja­­jąc wie­­dzę te­ch­no­­lo­­gi­cz­ną i umie­­ję­t­no­­­ści na­­szej wy­­spe­­cja­­li­­zo­­wa­­nej ka­­dry.

chłodnictwo

Globalnie

Re­ali­zu­je­my sze­reg in­we­sty­cji za­gra­nicz­nych, w ta­kich kra­jach jak: Fra­n­cja, Nie­m­cy, Sło­­wa­­cja, Cze­­chy, Ukra­­i­na, Hi­sz­pa­­nia, An­glia.

drzwi chłodnicze

Know-how

Wie­­my jak pro­­je­k­to­­wać prze­­strzeń, któ­­ra wy­­ma­­ga spe­­cy­­fi­cz­nych wa­­ru­n­ków te­r­mi­cz­nych (chło­d­nie, mro­ź­nie) oraz hi­gie­nicz­nych (po­miesz­cze­nia czy­ste). Do­ra­dza­my w do­bo­rze od­po­­wie­d­nich urzą­­dze­­ń. Mo­n­tu­je­my i se­r­wi­­su­je­my kli­­ma­­ty­­za­­cje sta­­cjo­­na­r­ne i trans­­po­r­to­­we.

chłodnictwo transportowe

Oszczędność

Dzię­­ki opty­­ma­­li­­za­­cji pra­­cy i zdo­­by­­te­­mu przez ostatnie dekady do­­świa­d­cze­­niu je­­ste­­śmy fi­r­mą, któ­ra po­­tra­­fi mi­­ni­­ma­­li­­zo­­wać ko­sz­ty in­­sta­­la­­cji bez utra­ty ja­ko­ści świad­czo­nych usług.

drzwi chłodnicze bielsko

Jakość

Ka­­dra in­­ży­­nie­­ró­­w i do­­świa­d­czo­­nych pra­­co­w­ni­­kó­­w KLIMORS świa­d­czy usłu­­gi zgo­d­nie z naj­wy­ż­szy­­mi sta­n­da­r­da­­mi eu­­ro­­pe­j­ski­­mi i świa­­to­­wy­­mi, gwa­ran­tu­jąc naj­wyż­szą ja­kość w re­ali­za­cji wy­ma­ga­ją­cych pro­jek­tów.

klimatyzacja bielsko

Projektowanie stron www Bielsko Pozycjonowanie Bielsko