komory chłodnicze

Pomieszczenia czyste

Projektujemy i wykonujemy pomieszczenia o podwyższonym standardzie higienicznym.

lady chłodnicze

Budowa komór chłodniczych

Wykonujemy komory chłodnicze w najwyższym standardzie.

klimatyzacja

Producent drzwi chłodniczych i mroźniczych

Produkcja drzwi na wymiar z pełną obróbką blacharską.

instalacje chłodnicze

Montaż instalacji chłodniczych

Świadczymy usługi w zakresie chłodnictwa stacjonarnego.

chłodnictwo

Klimatyzacja pomieszczeń

Montujemy i serwisujemy szeroką gamę klimatyzatorów.

drzwi chłodnicze

Klimatyzacja samochodowa

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji samochodowej.

chłodnictwo transportowe

Chłodnictwo transportowe

Posiadamy wysokiej jakości sprzęt do diagnozowania układów chłodniczych. SERWIS 24h/7

drzwi chłodnicze bielsko

Komponenty chłodnicze

Dysponujemy częściami zamiennymi do: sprężarek, agregatów i innych urządzeń.

klimatyzacja bielsko

Wyposażenie sklepów

Kom­plek­so­wo wy­po­sa­żamy obiek­ty han­dlo­we w no­wo­cze­sne, ener­go­osz­częd­ne i funk­cjo­nal­ne me­ble chłod­ni­cze.

fermod

Płyty warstwowe

Zajmujemy się sprzedażą i montażem płyt warstwowych.

komory chłodnicze

Serwis

Wykonujemy usługi serwisowe klimatyzacji i urządzeń chłodniczych.

Kontakt

 

 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA

 

ZAPRASZAMY

 

SKLEP I MAGAZYN

poniedziałek – piątek 7:00 – 17:00

sobota - 7:00 – 13:00 

 

KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA

poniedziałek – piątek 7:00 – 17:00

sobota - 7:00 – 13:00 

 

RESTAURACJA

poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

sobota - nieczynne

 

 

SIEDZIBA FIRMY

ul. Krakowska 51

43-340 Kozy

NIP 9372664741

KRS 0000440938

REGON 243112386

biuro@klimors.pl

www.klimors.pl

WYBIERZ DZIAŁ DO KONTAKTU

SEKRETARIAT

SKLEP

DZIAŁ HANDLOWY

WYPOSAŻENIE SKLEPÓW

DZIAŁ TECHNICZNY KOMORY

DZIAŁ TECHNICZNY DRZWI

DZIAŁ PRODUKCJI KOMORY I DRZWI

KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA

KLIMATYZACJA STACJONARNA

SERWIS CHŁODNICTWO STACJONARNE

MAGAZYN

KSIĘGOWOŚĆ

DZIAŁ ROZLICZEŃ

KADRY

KASA

 

 

SEKRETARIAT

(+48) 33 817 45 98

(+48) 33 819 40 00

(+48) 33 812 02 60

(+48) 33 812 02 70

(+48) 33 817 44 05

(+48) 33 819 45 28

fax (+48) 33 816 25 36

 

 

SKLEP

sklep@klimors.pl

www.sklep.klimors.pl

(+48) 33 817 45 98 wew. 37

(+48) 795 119 433

 

 

DZIAŁ HANDLOWY I WYPOSAŻENIE SKLEPÓW

Sylwia Baran-Siedlarz

(+48) 33 817 45 98 wew. 41

(+48) 664 924 897 

s.siedlarz@klimors.pl

Małgorzata Bołdys

(+48) 33 817 45 98 wew. 32

(+48) 664 427 056

m.boldys@klimors.pl

Anna Staszko

(+48) 33 817 45 98 wew. 33

(+48) 532 124 907

a.staszko@klimors.pl

 

 

DZIAŁ TECHNICZNY

KOMORY CHŁODNICZE I MROŹNICZE

Krzysztof Mikołajczyk

(+48) 33 817 45 98 wew. 30

(+48) 668 431 651

k.mikolajczyk@klimors.pl

Łukasz Genc

(+48) 33 817 45 98 wew. 31

(+48) 600 949 534

l.genc@klimors.pl

 

 

DZIAŁ TECHNICZNY I PRODUKCJA

DRZWI CHŁODNICZE I MROŹNICZE

Joanna Hess

(+48) 33 817 45 98 wew. 53

(+48) 882 123 826

j.hess@klimors.pl

Karolina Chrobak

(+48) 33 817 45 98 wew. 50

(+48) 668 694 437

k.chrobak@klimors.pl

 

 

DZIAŁ HANDLOWY DRZWI CHŁODNICZE I MROŹNICZE

Sylwia Baran-Siedlarz

(+48) 33 817 45 98 wew. 41

(+48) 664 924 897 

s.siedlarz@klimors.pl

 

 

KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA

CHŁODNICTWO TRANSPORTOWE

Rafał Guzy

(+48) 33 817 45 98 wew. 44

(+48) 662 130 799

r.guzy@klimors.pl  

Wiktoria Bernat 

(+48) 33 817 45 98 wew. 45

(+48) 662 134 604

w.bernat@klimors.pl

 

Warsztat

(+48) 33 817 45 98 wew. 36

 

 

KLIMATYZACJA STACJONARNA

Patryk Wróbel

(+48) 33 817 45 98 wew. 29

(+48) 795 119 413

p.wrobel@klimors.pl

 

 

SERWIS CHŁODNICTWO STACJONARNE

serwis@klimors.pl

Łukasz Szczotka

(+48) 33 817 45 98 wew. 55

l.szczotka@klimors.pl

Katarzyna Bogunia

(+48) 33 817 45 98 wew. 23

(+48) 795 119 424

k.bogunia@klimors.pl

 

 

MAGAZYN

magazyn@klimors.pl

Elżbieta Przybyła

(+48) 33 817 45 98 wew. 35, 38

(+48) 662 130 676

e.przybyla@klimors.pl

 

 

KSIĘGOWOŚĆ

ksiegowosc@klimors.pl

Teresa Izdebska

(+48) 33 817 45 98 wew. 25

(+48) 662 134 998

t.izdebska@klimors.pl

Monika Strzeżoń

(+48) 33 817 45 98 wew. 26

(+48) 668 431 650

m.bukowiec@klimors.pl

Magdalena Matyszkowicz

(+48) 33 817 45 98 wew. 27

m.matyszkowicz@klimors.pl

 

 

 

DZIAŁ ROZLICZEŃ

Katarzyna Czernek

(+48) 33 817 45 98 wew. 22

(+48) 662 133 502

k.czernek@klimors.pl

 

 

KADRY

Ewa Tomala

(+48) 33 817 45 98 wew. 51

e.tomala@klimors.pl

 

 

KASA

Katarzyna Merta

(+48) 33 817 45 98 wew. 24

k.merta@klimors.pl

Mapa dojazdu

Formularz kontaktowy
 

 

Kli­mors jest fir­mą z do­świad­cze­niem i referencjami w bran­ży chłod­ni­czej,
która działa na polskim i zagranicznym rynku od 1990.

Ofe­rta dla klien­tów obejmuje produkcję drzwi chłodniczych i mroźniczych, kom­plek­so­we wy­po­sa­że­nie obiek­tów han­dlo­wych, wykonywanie i serwis instalacji chłodniczych, klimatyzacji stacjonarnej i samochodowej. Kompletujemy sys­te­my chłod­ni­cze wraz ze ste­ro­wa­niem oraz pro­jek­tem in­sta­la­cji.

Nasza hurtownia prowadzi sprzedaż komponentów chłodniczych.

klimatyzacja
instalacje chłodnicze

Technologia

Od 1990 roku świa­d­czy­­my usłu­­gi w se­k­to­­rze chło­d­ni­c­twa i kli­­ma­­ty­­za­­cji, nie­­u­sta­n­nie roz­­wi­­ja­­jąc wie­­dzę te­ch­no­­lo­­gi­cz­ną i umie­­ję­t­no­­­ści na­­szej wy­­spe­­cja­­li­­zo­­wa­­nej ka­­dry.

chłodnictwo

Globalnie

Re­ali­zu­je­my sze­reg in­we­sty­cji za­gra­nicz­nych, w ta­kich kra­jach jak: Fra­n­cja, Nie­m­cy, Sło­­wa­­cja, Cze­­chy, Ukra­­i­na, Hi­sz­pa­­nia, An­glia.

drzwi chłodnicze

Know-how

Wie­­my jak pro­­je­k­to­­wać prze­­strzeń, któ­­ra wy­­ma­­ga spe­­cy­­fi­cz­nych wa­­ru­n­ków te­r­mi­cz­nych (chło­d­nie, mro­ź­nie) oraz hi­gie­nicz­nych (po­miesz­cze­nia czy­ste). Do­ra­dza­my w do­bo­rze od­po­­wie­d­nich urzą­­dze­­ń. Mo­n­tu­je­my i se­r­wi­­su­je­my kli­­ma­­ty­­za­­cje sta­­cjo­­na­r­ne i trans­­po­r­to­­we.

chłodnictwo transportowe

Oszczędność

Dzię­­ki opty­­ma­­li­­za­­cji pra­­cy i zdo­­by­­te­­mu przez ostatnie dekady do­­świa­d­cze­­niu je­­ste­­śmy fi­r­mą, któ­ra po­­tra­­fi mi­­ni­­ma­­li­­zo­­wać ko­sz­ty in­­sta­­la­­cji bez utra­ty ja­ko­ści świad­czo­nych usług.

drzwi chłodnicze bielsko

Jakość

Ka­­dra in­­ży­­nie­­ró­­w i do­­świa­d­czo­­nych pra­­co­w­ni­­kó­­w KLIMORS świa­d­czy usłu­­gi zgo­d­nie z naj­wy­ż­szy­­mi sta­n­da­r­da­­mi eu­­ro­­pe­j­ski­­mi i świa­­to­­wy­­mi, gwa­ran­tu­jąc naj­wyż­szą ja­kość w re­ali­za­cji wy­ma­ga­ją­cych pro­jek­tów.

klimatyzacja bielsko

Projektowanie stron www Bielsko Pozycjonowanie Bielsko