komory chłodnicze

Pomieszczenia czyste

Projektujemy i wykonujemy pomieszczenia o podwyższonym standardzie higienicznym.

lady chłodnicze

Budowa komór chłodniczych

Wykonujemy komory chłodnicze w najwyższym standardzie.

klimatyzacja

Producent drzwi chłodniczych i mroźniczych

Produkcja drzwi na wymiar z pełną obróbką blacharską.

instalacje chłodnicze

Montaż instalacji chłodniczych

Świadczymy usługi w zakresie chłodnictwa stacjonarnego.

chłodnictwo

Klimatyzacja pomieszczeń

Montujemy i serwisujemy szeroką gamę klimatyzatorów.

drzwi chłodnicze

Klimatyzacja samochodowa

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji samochodowej.

chłodnictwo transportowe

Chłodnictwo transportowe

Posiadamy wysokiej jakości sprzęt do diagnozowania układów chłodniczych. SERWIS 24h/7

drzwi chłodnicze bielsko

Komponenty chłodnicze

Dysponujemy częściami zamiennymi do: sprężarek, agregatów i innych urządzeń.

klimatyzacja bielsko

Wyposażenie sklepów

Kom­plek­so­wo wy­po­sa­żamy obiek­ty han­dlo­we w no­wo­cze­sne, ener­go­osz­częd­ne i funk­cjo­nal­ne me­ble chłod­ni­cze.

fermod

Płyty warstwowe

Zajmujemy się sprzedażą i montażem płyt warstwowych.

komory chłodnicze

Serwis

Wykonujemy usługi serwisowe klimatyzacji i urządzeń chłodniczych.

Chłodnictwo transportowe - Hwa Sung Thermo

 

Agregaty HWA SUNG charakteryzująsię prostą budową typowa dla wszystkich urządzeń chłodniczych gwarantująca niezawodną pracę. Odpowiednio duży zapas rzeczywistej mocy chłodniczej i dobrze dobrany punkt pracy jest zabezpieczeniem dla agregatu w okresach występowania skrajnie wysokich temperatur otoczenia. W razie potrzeb dodatkowo montowane separatory oleju podnoszą sprawność chłodniczą, redukują hałas przepływu czynnika oraz gwarantują odpowiednie warunki pracy sprężarki.

 

Elektroniczny sterownik kabinowy pozwala na łatwy odczyt temperatury ładowni, jej płynną zmianę, umożliwia dodatkowe ręczne odszronienie parownika oraz kontroluje odpowiednie opóźnienie uruchomienia agregatu w stosunku do silnika pojazdu.

 

Wysoka jakość potwierdzona TRZYLETNIĄ gwarancją!!!

 

Typ: HT050

 

Wydajność przy temperaturze

 • 0°C: 2268 kcal/h
 • -17°C: 1058 kcal/h
 • -29°C: 756 kcal/h

Pobór mocy elektrycznej

 • 1,4 kW / 1,14 kW
 • dostępne typy: trasa, trasa/postój

Wymiary: 858 x 406 x 212

Czynnik chłodniczy: R404a

Waga: 42 kg - 70 kg

 

Typ: HT070

 

 

Wydajność przy temperaturze

 • 0°C: 2772 kcal/h
 • -17°C: 1411 kcal/h
 • -29°C: 832 kcal/h

Pobór mocy elektrycznej

 • 1,6 kW / 1,17 kW
 • dostępne typy: trasa, trasa/postój

Wymiary: 978 x 392 x 237

Czynnik chłodniczy: R404a

Waga: 55 kg - 80 kg

 

Typ: HT100

 

 

Wydajność przy temperaturze

 • 0°C: 3024 kcal/h
 • -17°C: 1905 kcal/h
 • -29°C: 1134 kcal/h

Pobór mocy elektrycznej

 • 2,783 kW / 1,465 kW
 • dostępne typy: trasa, trasa/postój

Wymiary: 1158 x 529 x 237

Czynnik chłodniczy: R404a

Waga: 65 kg - 130 kg

 

Typ: HT250

 

 

Wydajność przy temperaturze

 • 0°C: 3730 kcal/h
 • -17°C: 2016 kcal/h
 • -29°C: 1300 kcal/h

Pobór mocy elektrycznej

 • 2,5 kW / 1,9 kW
 • dostępne typy: trasa, trasa/postój

Wymiary: 950 x 585 x 350

Czynnik chłodniczy: R404a

Waga: 70 kg - 135 kg

 

Typ: HT500

 

 

Wydajność przy temperaturze

 • 0°C: 4032 kcal/h
 • -17°C: 2200 kcal/h
 • -29°C: 1638 kcal/h

Pobór mocy elektrycznej

 • 2,6 kW / 1,8 kW
 • dostępne typy: trasa, trasa/postój

Wymiary: 1246 x 561 x 340

Czynnik chłodniczy: R404a

Waga: 70 kg - 135 kg

 

Typ: HT250SP

 

 

Wydajność przy temperaturze

 • 0°C: 5040 kcal/h
 • -17°C: 3528 kcal/h
 • -29°C: 2772 kcal/h

Pobór mocy elektrycznej

 • 4,1 kW / 3,5 kW
 • tryb pracy: chłodzenie / ogrzewanie
 • dostępne typy: trasa,trasa/postój

Wymiary: 1648 x 688 x 551

Czynnik chłodniczy: R404a

Waga: 310 kg - 410 kg

 

Typ: HT30DW

 

 

Wydajność przy temperaturze

 • 0°C: 5796 kcal/h
 • -17°C: 4284 kcal/h
 • -29°C: 3276 kcal/h

Pobór mocy elektrycznej

 • 5,8 kW / 3,8 kW
 • tryb pracy: chłodzenie / ogrzewanie
 • dostępne typy: trasa, trasa/postój

Wymiary: 1766 x 710 x 640

Czynnik chłodniczy: R404a

Waga: 440 kg - 490 kg

 

Typ: HT50DW

 

 

Wydajność przy temperaturze

 • 0°C: 7560 kcal/h
 • -17°C: 5796 kcal/h
 • -29°C: 4032 kcal/h

Pobór mocy elektrycznej

 • 4,9 kW / 5,8 kW
 • tryb pracy: chłodzenie / ogrzewanie
 • dostępne typy: trasa, trasa/postój

Wymiary: 1820 x 820 x 690

Czynnik chłodniczy: R404a

Waga: 527 kg - 577 kg

 

Typ: TR500

 

 

Wydajność przy temperaturze

 • Airflow Volume: 5770 m3/h

Pobór mocy elektrycznej

 • 12,0 kW / 9,0 kW
 • dostępne typy: trasa, trasa/postój

Wymiary: 12145 x 1878 x 545

Czynnik chłodniczy: R404a

 

Typ: HT050RT

 

 

Wydajność przy temperaturze

 • 0°C: 2638 kcal/h
 • -17°C: 1231 kcal/h
 • -29°C: 879 kcal/h

 

Typ: HT100RT

 

 

 Wydajność przy temperaturze

 • 0°C: 2638 kcal/h
 • -17°C: 1231 kcal/h
 • -29°C: 879 kcal/h
 


 

 

Kli­mors jest fir­mą z do­świad­cze­niem i referencjami w bran­ży chłod­ni­czej,
która działa na polskim i zagranicznym rynku od 1990.

Ofe­rta dla klien­tów obejmuje produkcję drzwi chłodniczych i mroźniczych, kom­plek­so­we wy­po­sa­że­nie obiek­tów han­dlo­wych, wykonywanie i serwis instalacji chłodniczych, klimatyzacji stacjonarnej i samochodowej. Kompletujemy sys­te­my chłod­ni­cze wraz ze ste­ro­wa­niem oraz pro­jek­tem in­sta­la­cji.

Nasza hurtownia prowadzi sprzedaż komponentów chłodniczych.

klimatyzacja
instalacje chłodnicze

Technologia

Od 1990 roku świa­d­czy­­my usłu­­gi w se­k­to­­rze chło­d­ni­c­twa i kli­­ma­­ty­­za­­cji, nie­­u­sta­n­nie roz­­wi­­ja­­jąc wie­­dzę te­ch­no­­lo­­gi­cz­ną i umie­­ję­t­no­­­ści na­­szej wy­­spe­­cja­­li­­zo­­wa­­nej ka­­dry.

chłodnictwo

Globalnie

Re­ali­zu­je­my sze­reg in­we­sty­cji za­gra­nicz­nych, w ta­kich kra­jach jak: Fra­n­cja, Nie­m­cy, Sło­­wa­­cja, Cze­­chy, Ukra­­i­na, Hi­sz­pa­­nia, An­glia.

drzwi chłodnicze

Know-how

Wie­­my jak pro­­je­k­to­­wać prze­­strzeń, któ­­ra wy­­ma­­ga spe­­cy­­fi­cz­nych wa­­ru­n­ków te­r­mi­cz­nych (chło­d­nie, mro­ź­nie) oraz hi­gie­nicz­nych (po­miesz­cze­nia czy­ste). Do­ra­dza­my w do­bo­rze od­po­­wie­d­nich urzą­­dze­­ń. Mo­n­tu­je­my i se­r­wi­­su­je­my kli­­ma­­ty­­za­­cje sta­­cjo­­na­r­ne i trans­­po­r­to­­we.

chłodnictwo transportowe

Oszczędność

Dzię­­ki opty­­ma­­li­­za­­cji pra­­cy i zdo­­by­­te­­mu przez ostatnie dekady do­­świa­d­cze­­niu je­­ste­­śmy fi­r­mą, któ­ra po­­tra­­fi mi­­ni­­ma­­li­­zo­­wać ko­sz­ty in­­sta­­la­­cji bez utra­ty ja­ko­ści świad­czo­nych usług.

drzwi chłodnicze bielsko

Jakość

Ka­­dra in­­ży­­nie­­ró­­w i do­­świa­d­czo­­nych pra­­co­w­ni­­kó­­w KLIMORS świa­d­czy usłu­­gi zgo­d­nie z naj­wy­ż­szy­­mi sta­n­da­r­da­­mi eu­­ro­­pe­j­ski­­mi i świa­­to­­wy­­mi, gwa­ran­tu­jąc naj­wyż­szą ja­kość w re­ali­za­cji wy­ma­ga­ją­cych pro­jek­tów.

klimatyzacja bielsko

Projektowanie stron www Bielsko Pozycjonowanie Bielsko