komory chłodnicze

Pomieszczenia czyste

Projektujemy i wykonujemy pomieszczenia o podwyższonym standardzie higienicznym.

lady chłodnicze

Budowa komór chłodniczych

Wykonujemy komory chłodnicze w najwyższym standardzie.

klimatyzacja

Producent drzwi chłodniczych i mroźniczych

Produkcja drzwi na wymiar z pełną obróbką blacharską.

instalacje chłodnicze

Montaż instalacji chłodniczych

Świadczymy usługi w zakresie chłodnictwa stacjonarnego.

chłodnictwo

Klimatyzacja pomieszczeń

Montujemy i serwisujemy szeroką gamę klimatyzatorów.

drzwi chłodnicze

Klimatyzacja samochodowa

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji samochodowej.

chłodnictwo transportowe

Chłodnictwo transportowe

Posiadamy wysokiej jakości sprzęt do diagnozowania układów chłodniczych. SERWIS 24h/7

drzwi chłodnicze bielsko

Komponenty chłodnicze

Dysponujemy częściami zamiennymi do: sprężarek, agregatów i innych urządzeń.

klimatyzacja bielsko

Wyposażenie sklepów

Kom­plek­so­wo wy­po­sa­żamy obiek­ty han­dlo­we w no­wo­cze­sne, ener­go­osz­częd­ne i funk­cjo­nal­ne me­ble chłod­ni­cze.

fermod

Płyty warstwowe

Zajmujemy się sprzedażą i montażem płyt warstwowych.

komory chłodnicze

Serwis

Wykonujemy usługi serwisowe klimatyzacji i urządzeń chłodniczych.

Chłodnictwo transportowe - Webasto

 

Ogrzewania suche - AIR TOP 2000

 

 

Dane techniczne:

Strumień cieplny kW:

- obciążenie częściowe - 0,9-1,8
- obciążenie całkowite - 2,0

Zużycie paliwa w kg/h
- obciążenie częściowe - 0,1-0,18
- obciążenie całkowite - 0,21

Elementarna moc pobierania W
- obciążenie częściowe - 9-18
- obciążenie całkowite - 22

Wydatek powietrza - 70 m3/h

Wymiary [mm] - długość x szerokość x wysokość
322 x 130 x 122

Paliwo - benzyna/olej napędowy

Zalety ogrzewania niezależnego:

 • cicha praca

 • bezstopniowa regulacja mocy

 • wysoka moc grzejna

 • niska moc poboru prądu (tylko 80 W przy starcie)

 • wysoka jakość

 • kompaktowa konstrukcja

 • małe wymiary zewnętrzne

 

Agregat podczas pracy może znajdować się w kabinie kierowcy (pomieszczeniu ogrzewanym), lub też poza nią. Potrzebne do spalania powietrze jest pobierane poprzez przewód ssawny (wejście przewodów elektrycznych) i po spaleniu w komorze wyrzucany rurą wydechową poza pomieszczenie. Sterowanie odbywa się z kabiny kierowcy i może być manualne, lub automatyczne z zegarem siedmiodniowym.

 

Typ ogrzewania

Strumień cieplny kW

Zużycie paliwa w kg/h

Moc pobierania (W)

Wydatek powietrza m3/h

Air Top 2000

1,1-2,0

0,12-0,24

9-22

70

Air Top 3500

1,5-3,5

0,19-0,46

12-36

55-139

Air Top 5000

1,5-5,5

0,19-0,73

20-90

75-218

HL 90

6,5-9

0,71-1,0

71-110

280

 

Ogrzewania suche - HL-90

 

 

Dane techniczne:

Moc grzania:

- pełna 9,0 kW (7770 kcal/h)
- częściowa 6,5 kW (5600 kcal/h)

Napięcie znamionowe:
- 12/24 V

Paliwo: olej napędowy

Zużycie paliwa:
- moc pełna: 1,0 kg/h
- moc częściowa: 0,71 kg/h

Moc elektryczna:
- pełna 110 W
- częściowa 110 W

Wydatek dmuchawy:
- moc pełna: 280 m3/h
- moc częściowa: 195 m3/h

Masa agregatu (z pompą): 13,3 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.):
- agregat: 419 x 152 x 164 mm
- skrzynka: 97 x 102 x 36 mm

 

Ogrzewanie przeznaczone do szerokiego zastosowania. Nowoczesna technologia, trwała konstrukcja oraz szybkie osiąganie pełnej mocy grzewczej stanowią o atrakcyjności tego agregatu.

 

Komfortowe agregaty powietrzne ogrzewają wnętrze pojazdu (kabinę kierowcy, przestrzeń pasażerską czy też ładunkową) zapewniają optymalne ciepło przy cichej pracy, niskim poborze prądu i wysokiej mocy grzewczej.

 

Klimatyzator C 305 - Klimatyzacja autokarów

 

 

Dane techniczne:

Moc kW:
33 kW (28,500 kcal/h)


Strumień powietrza m3/h: max 6000

Moc grzewcza: 40 kW

Czynnik roboczy: R 134a

Kompresor: FKX 40

Wymiary w mm: 4250 x 1360 x 210

Masa: 190 kg

Zalety klimatyzatora:

 • Wysoka moc chłodnicza

 • Duży strumień powietrza

 • Niska masa

 • Zabudowa niezależna od kierunku jazdy

 • Łatwa obsługa serwisowa

Opcje:

 • Klapy regulujące zasysanie powietrza

 • Nagrzewnice dachowe 

 

Kli­mors jest fir­mą z do­świad­cze­niem i referencjami w bran­ży chłod­ni­czej,
która działa na polskim i zagranicznym rynku od 1990.

Ofe­rta dla klien­tów obejmuje produkcję drzwi chłodniczych i mroźniczych, kom­plek­so­we wy­po­sa­że­nie obiek­tów han­dlo­wych, wykonywanie i serwis instalacji chłodniczych, klimatyzacji stacjonarnej i samochodowej. Kompletujemy sys­te­my chłod­ni­cze wraz ze ste­ro­wa­niem oraz pro­jek­tem in­sta­la­cji.

Nasza hurtownia prowadzi sprzedaż komponentów chłodniczych.

klimatyzacja
instalacje chłodnicze

Technologia

Od 1990 roku świa­d­czy­­my usłu­­gi w se­k­to­­rze chło­d­ni­c­twa i kli­­ma­­ty­­za­­cji, nie­­u­sta­n­nie roz­­wi­­ja­­jąc wie­­dzę te­ch­no­­lo­­gi­cz­ną i umie­­ję­t­no­­­ści na­­szej wy­­spe­­cja­­li­­zo­­wa­­nej ka­­dry.

chłodnictwo

Globalnie

Re­ali­zu­je­my sze­reg in­we­sty­cji za­gra­nicz­nych, w ta­kich kra­jach jak: Fra­n­cja, Nie­m­cy, Sło­­wa­­cja, Cze­­chy, Ukra­­i­na, Hi­sz­pa­­nia, An­glia.

drzwi chłodnicze

Know-how

Wie­­my jak pro­­je­k­to­­wać prze­­strzeń, któ­­ra wy­­ma­­ga spe­­cy­­fi­cz­nych wa­­ru­n­ków te­r­mi­cz­nych (chło­d­nie, mro­ź­nie) oraz hi­gie­nicz­nych (po­miesz­cze­nia czy­ste). Do­ra­dza­my w do­bo­rze od­po­­wie­d­nich urzą­­dze­­ń. Mo­n­tu­je­my i se­r­wi­­su­je­my kli­­ma­­ty­­za­­cje sta­­cjo­­na­r­ne i trans­­po­r­to­­we.

chłodnictwo transportowe

Oszczędność

Dzię­­ki opty­­ma­­li­­za­­cji pra­­cy i zdo­­by­­te­­mu przez ostatnie dekady do­­świa­d­cze­­niu je­­ste­­śmy fi­r­mą, któ­ra po­­tra­­fi mi­­ni­­ma­­li­­zo­­wać ko­sz­ty in­­sta­­la­­cji bez utra­ty ja­ko­ści świad­czo­nych usług.

drzwi chłodnicze bielsko

Jakość

Ka­­dra in­­ży­­nie­­ró­­w i do­­świa­d­czo­­nych pra­­co­w­ni­­kó­­w KLIMORS świa­d­czy usłu­­gi zgo­d­nie z naj­wy­ż­szy­­mi sta­n­da­r­da­­mi eu­­ro­­pe­j­ski­­mi i świa­­to­­wy­­mi, gwa­ran­tu­jąc naj­wyż­szą ja­kość w re­ali­za­cji wy­ma­ga­ją­cych pro­jek­tów.

klimatyzacja bielsko

Projektowanie stron www Bielsko Pozycjonowanie Bielsko