komory chłodnicze

Pomieszczenia czyste

Projektujemy i wykonujemy pomieszczenia o podwyższonym standardzie higienicznym.

lady chłodnicze

Budowa komór chłodniczych

Wykonujemy komory chłodnicze w najwyższym standardzie.

klimatyzacja

Producent drzwi chłodniczych i mroźniczych

Produkcja drzwi na wymiar z pełną obróbką blacharską.

instalacje chłodnicze

Montaż instalacji chłodniczych

Świadczymy usługi w zakresie chłodnictwa stacjonarnego.

chłodnictwo

Klimatyzacja pomieszczeń

Montujemy i serwisujemy szeroką gamę klimatyzatorów.

drzwi chłodnicze

Klimatyzacja samochodowa

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji samochodowej.

chłodnictwo transportowe

Chłodnictwo transportowe

Posiadamy wysokiej jakości sprzęt do diagnozowania układów chłodniczych. SERWIS 24h/7

drzwi chłodnicze bielsko

Komponenty chłodnicze

Dysponujemy częściami zamiennymi do: sprężarek, agregatów i innych urządzeń.

klimatyzacja bielsko

Wyposażenie sklepów

Kom­plek­so­wo wy­po­sa­żamy obiek­ty han­dlo­we w no­wo­cze­sne, ener­go­osz­częd­ne i funk­cjo­nal­ne me­ble chłod­ni­cze.

fermod

Płyty warstwowe

Zajmujemy się sprzedażą i montażem płyt warstwowych.

komory chłodnicze

Serwis

Wykonujemy usługi serwisowe klimatyzacji i urządzeń chłodniczych.

Praca

 

Firma KLIMORS działająca od wielu lat na rynku chłodniczym i klimatyzacyjnym poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

 

 

Monter urządzeń klimatyzacyjnych

Miejsce pracy: Kozy

 

Opis stanowiska:

 • Naprawa, konserwacja i przeglądy klimatyzacji stacjonarnej
 • Montaż klimatyzacji stacjonarnej
 • Dbanie o wizerunek firmy w kontaktach z klientami

 

Wymagania:

 • Wykształcenie min zawodowe, mile widziane średnie techniczne kierunkowe ( elektryk, automatyk, chłodnik lub pokrewne )
 • Umiejętność diagnozowania przyczyn awarii i usterek, ustalanie ich przyczyn oraz podejmowanie działań w celu ich eliminacji ,
 • Wykonywanie prac montażowych ,
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej (rysunki, schematy, instrukcje),
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 m,
 • Prawo jazdy kat.  B
 • Mile widziane uprawnienia SEP  do 1 kV
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Dyspozycyjność

 

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Miłą atmosferę pracy w profesjonalnym zespole
 • Możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji
 • Pakiet świadczeń socjalnych

 

Elektryk - Chłodnik

Miejsce pracy: Kozy oraz cały kraj

Opis stanowiska:

 • montaż i obsługa urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych
 • obsługa automatyki i sterowania
 • uruchamianie układów chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
 • lokalizowanie przyczyn wystąpienia awarii instalacji elektrycznych
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych
 • wykonywanie pomiarów elektrycznych
 • inne czynności wynikające ze specyfiki stanowiska

Wymagania:

 •  wykształcenie zasadnicze o specjalności elektrycznej, elektrotechnicznej, teletechnicznej lub pokrewnej
 •  uprawnienia SEP do 1 kV.
 •  prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • niezbędne narzędzia do wykonania pracy
 • pracę w stabilnej dynamicznie rozwijającej się firmie
 • atrakcyjne warunki wynagrodzenia adekwatne do posiadanych umiejętności
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość rozwoju i wdrażania własnych pomysłów, projektów
 • pracę od zaraz
 • miłą atmosferę pracy w profesjonalnym zespole
 • pakiet świadczeń socjalnych

CV prosimy składać na adres e-mail e.tomala@klimors.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

"Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z procesem rekrutacji realizowanym przez Klimors sp. z o.o. sp. k z siedziba w Kozach ul. Krakowska 51. Wyrażam zgodę na przechowywanie mojego CV przez okres 1 roku, w celu wykorzystania do przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska w firmie Klimors." 

 

Kli­mors jest fir­mą z do­świad­cze­niem i referencjami w bran­ży chłod­ni­czej,
która działa na polskim i zagranicznym rynku od 1990.

Ofe­rta dla klien­tów obejmuje produkcję drzwi chłodniczych i mroźniczych, kom­plek­so­we wy­po­sa­że­nie obiek­tów han­dlo­wych, wykonywanie i serwis instalacji chłodniczych, klimatyzacji stacjonarnej i samochodowej. Kompletujemy sys­te­my chłod­ni­cze wraz ze ste­ro­wa­niem oraz pro­jek­tem in­sta­la­cji.

Nasza hurtownia prowadzi sprzedaż komponentów chłodniczych.

klimatyzacja
instalacje chłodnicze

Technologia

Od 1990 roku świa­d­czy­­my usłu­­gi w se­k­to­­rze chło­d­ni­c­twa i kli­­ma­­ty­­za­­cji, nie­­u­sta­n­nie roz­­wi­­ja­­jąc wie­­dzę te­ch­no­­lo­­gi­cz­ną i umie­­ję­t­no­­­ści na­­szej wy­­spe­­cja­­li­­zo­­wa­­nej ka­­dry.

chłodnictwo

Globalnie

Re­ali­zu­je­my sze­reg in­we­sty­cji za­gra­nicz­nych, w ta­kich kra­jach jak: Fra­n­cja, Nie­m­cy, Sło­­wa­­cja, Cze­­chy, Ukra­­i­na, Hi­sz­pa­­nia, An­glia.

drzwi chłodnicze

Know-how

Wie­­my jak pro­­je­k­to­­wać prze­­strzeń, któ­­ra wy­­ma­­ga spe­­cy­­fi­cz­nych wa­­ru­n­ków te­r­mi­cz­nych (chło­d­nie, mro­ź­nie) oraz hi­gie­nicz­nych (po­miesz­cze­nia czy­ste). Do­ra­dza­my w do­bo­rze od­po­­wie­d­nich urzą­­dze­­ń. Mo­n­tu­je­my i se­r­wi­­su­je­my kli­­ma­­ty­­za­­cje sta­­cjo­­na­r­ne i trans­­po­r­to­­we.

chłodnictwo transportowe

Oszczędność

Dzię­­ki opty­­ma­­li­­za­­cji pra­­cy i zdo­­by­­te­­mu przez ostatnie dekady do­­świa­d­cze­­niu je­­ste­­śmy fi­r­mą, któ­ra po­­tra­­fi mi­­ni­­ma­­li­­zo­­wać ko­sz­ty in­­sta­­la­­cji bez utra­ty ja­ko­ści świad­czo­nych usług.

drzwi chłodnicze bielsko

Jakość

Ka­­dra in­­ży­­nie­­ró­­w i do­­świa­d­czo­­nych pra­­co­w­ni­­kó­­w KLIMORS świa­d­czy usłu­­gi zgo­d­nie z naj­wy­ż­szy­­mi sta­n­da­r­da­­mi eu­­ro­­pe­j­ski­­mi i świa­­to­­wy­­mi, gwa­ran­tu­jąc naj­wyż­szą ja­kość w re­ali­za­cji wy­ma­ga­ją­cych pro­jek­tów.

klimatyzacja bielsko

Projektowanie stron www Bielsko Pozycjonowanie Bielsko